Dự án đã thực hiện

Nhà máy Việt Nam Toyo Denso

Nhà máy Việt Nam Toyo Denso – KCN Nam Sách – Hải Dương