Dự án đã thực hiện

Khách sạn Lam Giang

Khách sạn Lam Giang – Thành Phố Vinh

Tổng thể Dự án.

Mặt đứng Khách sạn trong quá trình thi công.

Thi công Dàn nóng điều hòa.

Hàn ống Đồng

Mặt bằng trần bố trí giàn lạnh điều hòa tại không gian chung.

Vị trí phòng điển hình sau khi hoàn thiện.