Dự án đã thực hiện

Dự án Bệnh viện Vimex Giai đoạn 2

Toàn cảnh khu tháp giải nhiệt, hệ thống Chille, hệ thống cấp nước hệ thống trên tầng mái sau khi hoàn thiện.

Hệ thống tháp giải nhiệt hệ thống Chille; Hệ thống thông gió trên tầng mái.

Hệ thống tháp giải nhiệt hệ thống Chille; Hệ thống thông gió trên tầng mái.

Hệ thống tháp giải nhiệt hệ thống Chille trên tầng mái.

 

Hệ thống ống tháp giải nhiệt hệ thống Chille trên tầng mái.

 

Hệ thống cấp nước trên tầng mái.

Hệ thống cấp nước trên tầng mái.

Hệ thống cấp nước trên tầng mái.

Mặt bằng điển hình bệnh viện tầng 2.

Mặ bằng bể bơi khi hoàn thiện.