Dự án đã thực hiện

Văn phòng làm việc bệnh viện Tâm Anh

Tổng thể công trình nhìn ban đêm

Tầng điển hình sau khi hoàn thiện

Hệ thóng dàn nóng điều hòa sau khi lắp dựng trên mái

Mặt Điều khiển điều hòa

Khuvệ sinh điển hình sau khi hoàn thiện.

Chi tiết tủ điện Tổng hợp

Chi tiết ống gom ống cấp thoát nước

Chi tiết hệ thống ống hành lang