Dự án đã thực hiện

Nhà trẻ Hoàng Như Tiếp

Ảnh tổng thể công trình khi đi vào hoạt động.

Hệ thống thông gió điển hỉnh trong quá trình thi công.

Giàn nóng điều hòa Munti được lắp dựng trên mái